بسم الله الرحمن الرحيم

Vereniging Marokkaanse Moslims Moskee Al-Houda Venlo - Tegelen

Beleidsplan

(Meerjarig) Beleidsplan

Vereniging Marokkaanse Moslim Moskee ALHOUDA Venlo/Tegelen

Adres: Tegelseweg 65 5912 BB Venlo

Tel: 

Korte historie

De moskee vereniging Alhouda (letterlijke vertaling: gids/sturing) maakt al sinds 1980 onderdeel uit van de Venlose samenleving.

De oprichters, een groep Venlonaren met de Marokkaanse etniciteit, zagen Venlo niet langer als een tijdelijke woonplaats maar als een nieuwe thuishaven.

Binnen de gemeenschap groeide de behoefte aan een moskee. Daar kon men immers het geloof belijden, iets wat binnen het leven van een moslim onmisbaar is.

In 1981 werd moskee Alhouda geopend in het pand aan de Tegelseweg 55 te Venlo. Als snel bleek dit pand te klein te zijn. De reden hiervoor waren dat zowel het aantal leden met een Marokkaanse etniciteit als met een andere etniciteit sterk toenamen. Tevens zag je de leeftijdsopbouw van de leden veranderen. Dit had als gevolg dat er behoefte was aan andere activiteiten (gericht op jongeren en vrouwen). Juist voor de jongeren en vrouwen waar onze speciale aandacht naar uitgaat. Er was daar voor hun onvoldoende ruimte om educatieve, sociaal-culturele, sport en maatschappelijke activiteiten op te zetten waardoor zij onder belicht bleven. De gebedsruimte was veel te klein om het aantal bezoekers te herbergen. Er was te weinig parkeerplek en daarnaast is het een gegeven dat de meeste leden van moskee vereniging Alhouda in de omgeving wonen. In 1988 werd het pand aan de Tegelseweg 65 te Venlo gekocht(voormalig basisschool).

Doelstelling

De activiteiten van moskee vereniging Alhouda hebben tot doel om voor de achterban van de vereniging, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud.

Moskee vereniging Alhouda doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De vereniging wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).

Zoals in de doelstelling hierboven genoemd, zijn integratie, emancipatie en participatie centrale begrippen voor moskee vereniging Alhouda. Hieronder een korte toelichting over de betekenis van deze begrippen voor de moskee vereniging.

Integratie

Integratie in de Nederlandse samenleving is in de visie van moskee vereniging geen keuze, maar een ´must´. Nieuw- en oudkomers dienen zich de geschreven en ongeschreven regels eigen te maken om volwaardig deel uit te kunnen maken van de samenleving. Nadrukkelijk vermelden wij hier volledigheidshalve dat dit een proces is wat van twee kanten moet komen.

Emancipatie

Voor een volwaardig burgerschap is het niet voldoende om lid van een samenleving te zijn. Een bevestiging van de eigen identiteit is een dynamisch proces voor de jongeren, waarbij zij niet tussen, maar in twee culturen leven. Hiermee wordt een nieuwe identiteit gecreëerd om van daaruit voor zichzelf en voor de samenleving op te komen. Emancipatie is hiermee een proces om je eigen positie in de samenleving op te eisen. Onderdeel hiervan is de erkenning van de eigen waarden en normen en respect hebben voor andermans waarden en normen. Assimilatie wijzen wij af, evenals het krampachtig vasthouden aan een versteende cultuur uit het land van herkomst.

Participatie

Burgerschap op zijn beurt betekent meer dan opkomen voor jezelf, het betekent tevens jezelf dienstbaar maken aan de Nederlandse samenleving. Dit betekent aan actieve opstelling in onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappelijke organisaties. Participeren betekent ook een actieve houding in het smeden van banden tussen de eigen organisatie en de omgeving. Dialoog, voorlichting, debat en gezamenlijke activiteiten horen bij dit thema.

Organisatie

Leden

Moskee vereniging Alhouda telt in Venlo en omgeving ongeveer 440 betalende leden (gezinnen). Het ledenaantal is de laatste jaren sterk gegroeid. Contributie bedraagt 10 euro per maand per lid. Vanaf 01-12-2012 is de contributie verhoogd van 7 naar 10 euro.

Accommodatie

Zoals eerder genoemd is moskee vereniging Alhouda sinds 1988  gehuisvest aan de Teglseweg 65 te Venlo.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 11 bestuursleden. De verschillende bestuursfuncties betekenen veel opoffering van de eigen vrije tijd. Ondanks dat is de motivatie en voldoening zeer hoog, omdat een ieder het als een verplichting vanuit het geloof ziet om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij. De bestuursleden zijn allemaal eindverantwoordelijk voor hun eigen bestuur onderdeel, maar werken met commissies samen om tot de gewenste eindresultaten te komen. Alle bestuursleden functioneren op vrijwillige basis.

Activiteiten

Educatieve activiteiten

Wij zijn van mening dat onderwijs het fundament vormt voor goed burgerschap. Tevens is een opleiding voorwaarde voor goede deelname aan de maatschappij. Daarom hecht moskee vereniging Alhouda veel belang aan educatieve activiteiten. Hieronder volgt een overzicht van deze activiteiten:

Godsdienstlessen & lezingen

Door een imam wordt wekelijks les of lezingen gegeven over de eigen religie (islam). Daarnaast worden in de (wekelijkse) vrijdagspreken raakvlakken behandeld tussen de Islam en een actueel onderwerp.

Koranlessen
Door een imam of andere Koran-kenners worden aan leerlingen les gegeven in het reciteren en uitleggen/ vertalen van de Koran.

Sociaal-culturele activiteiten

Op sociaal-cultureel vlak worden/zullen door moskee vereniging Alhouda de volgende activiteiten uitgevoerd:

Excursies
Meerdere malen per jaar zal moskee vereniging Alhouda excursies en uitjes organiseren. Zoals: pretparken, musea, speeldagen en sport-en leerweekenden.

Feestdagen
Viering van (religieuze) feestdagen zoals het einde van de Ramadan en het Offerfeest.

Sportieve activiteiten

Op het gebied van sport worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

Toernooien
Verdeeld over het jaar organiseert moskee vereniging Alhouda samen met andere stichtingen voetbaltoernooien.

Maatschappelijke activiteiten

Om bij te dragen aan de samenleving organiseert (zal organiseren) moskee vereniging Alhouda de volgende activiteiten:

Sociale controle
Er gaat een enorme sociale controle van de moskee uit. De imam (o.a. middels de vrijdagpreken) die hier een brugfunctie vanuit de islam en het bestuur in vervult, richting de leden. De leden dragen dit op hun beurt uit richting de wijk en hun omgeving. Dit alles draagt bij aan een goede relatie met de buurtbewoners en de verbetering van het leefklimaat in de wijk.

Klankbordgroep
Om beleidsmakers bij diverse (overheids)-instellingen te helpen, zullen we deelnemen in de klankbordgroepen bij projecten die in het verlengde van onze vereniging liggen.

Platform
Om dialoog met andere levensbeschouwingen te bevorderen, nemen wij deel aan het Platform voor Religies en Levensbeschouwingen. Op deze manier kunnen verschillende maatschappelijke thema’s met elkaar gedeeld worden.

Samenwerking met andere organisaties
Om de effectiviteit van de activiteiten te vergroten, werkt moskee vereniging Alhouda o.a. samen met de gemeente, Platform voor Religies en Levensbeschouwingen, scholen, andere (maatschappelijke) organisaties (bijvoorbeeld politie, Marokkaanse en Turkse verenigingen).

Voorlichtingsbijeenkomsten
Onder het mom van “onbekend maakt onbemind”, zal door moskee vereniging Alhouda nog meer voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd. De groepen waar wij voorlichting aan geven variëren van scholen, kerkgemeenschappen tot buurtbewoners en andere maatschappelijke organisaties.

Themabijeenkomsten
Van tijd tot tijd organiseert moskee vereniging Alhouda bijeenkomsten over thema’s die actueel zijn. Zo hebben wij verschillende bijeenkomsten georganiseerd over verzekeringen, gezondheid en het onderwijssysteem.
Daarbij werden telkens gastsprekers uitgenodigd om duidelijkheid te verschaffen. De volgende thema´s zullen nog zeker (wederom) aan de orde komen: Arbeid, sociale zekerheid, onderwijs en opvoeding, huisvesting, gezondheidszorg en welzijn, overheidsbeleid rond minderheden, taken van politie en justitie, media en informatie, peuterspeelzaal, rechtshulp, CWI, vrijwilligers, vakbond, bibliotheek etc..

moskee

 • ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling
  Moskee Alhouda  heeft van de Belastingdienst de ANBI certificering gekregen.
  Wat betekent dit certificaat?

  Voor u dat giften aan moskee Alhouda aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt die organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. U kunt voor de inkomstenbelasting alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die deze beschikking van de Belastingdienst heeft.
  Moge Allah u belonen voor uw giften.
  Voor meer informatie over ANBI, klik hier

Geef een antwoord

Website Apps